1. Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode tribosport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorý je: TRIBO, s. r. o., IČO 44245921, so sídlom Janka Kráľa 45,953 01 Zlaté Moravce, tet.: +421 37 6422 167, mobil: 0905 674 101, mail:obchod@tribosport.sk
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre v zložke číslo: 22612/N. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky.

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI v Nitre 

Staničná 9, 949 01 Nitra

Informácie o zmluve a obchodných podmienkach:

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru,  je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. Ceny

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa ceny pri tovar platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.tribosport.sk .Dodatočne účtujeme k cene tovaru už len poplatky účtované prepravcom pri doprave tovare ku kupujúcemu. Rôzne zľavy sa navzájom nesčítavajú. V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho. Všetky ceny sú s DPH.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, ako aj o novej cene objednávky. 

 

4. Objednávka

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.tribosport.sk alebo e-mailom na adresu obchod@tribosport.sk. Potvrdenie objednávky je vykonávane okamžite po obdržaní objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky telefonicky alebo faxom musí to v objednávke uviesť. Pri platbe bankovým prevodom, je kupujúcemu zaslaná preddavková faktúra. Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, faktúru a pri platbe v hotovosti aj príjmový pokladničný doklad. Tieto zašle spolu s tovaromkupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a výrobné číslo tovaru. Faktúru je možne na požiadanie zaslať aj osobitne poštou.

 

5. Úhrada tovaru

Platba vopred – Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe preddavkovej (proforma) faktúry. Predávajúci je povinný v prípade nedodania tovaru v stanovenej dobe, platbu do 14 dní vrátiť.

Dobierka - tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. K cene tovaru je potrebné pripočítať poplatky spojené so spracovaním platby prepravcom.

 

6. Doprava

Tovar, ktorý je na sklade, je dodaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od dňa prijatia objednávky alebo zaplatenia preddavkovej faktúry. Dodanie tovaru, ktorý je na sklade u dodávateľa trvá dlhší čas /2-10 dní/. Dopravu tovaru zabezpečí predávajúci. Najčastejší spôsob dopravy je prostredníctvom kuriérskej služby.

Bicykle sa dopravujú len skompletizované a plne funkčné! Pri niektorých modeloch je nutné namontovať pedále, predné koleso a riaditká do predstavca.

Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke, ktorej adresa je uvedená v sekcii Kontakt, do 7 pracovných dní od obdržania e-mailu so statusom "Čaká na vyzdvihnutie".
Osobné odbery sú zadarmo.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy:

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať  protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Cenník dopravy pre SR:
- pri nákupe do 100€ je doprava v rámci SR účtovaná 3,90€ pri dodaní na adresu a 2,95€ pri dodaní na výdajné miesto

-pri nákupe nad 100€ je doprava v rámci SR zdarma pri platbe kartou a platbe vopred /V prípade vrátenia časti dodaného tovaru a poklese výslednej sumy pod 100€ sa doprava zákazníkovi doúčtuje. Suma dopravy sa odráta od sumy, ktorá bude zákazníkovi zaslaná spať za vrátený tovar./

dobierka 1,50€

- doprava do ČR je 20€ /možná len platba vopred/.

 

7. Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa poskytuje na všetok tovar minimálne 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

8. Reklamácie, záručný a pozáručný servis

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne opravený pripadne vymenený za nový.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený. V prípade mimozáručnej opravy sa v predstihu informujte o cene opravy.

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom podania zásielky. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Tovar na účely reklamácie a servisu je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho spolu s kópiou dodacieho listu s výrobným číslom vadného výrobku. K tovaru priložte podrobný popis závady (Reklamačný protokol) a podmienok za ktorých sa závada prejavuje.

 

9. Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí.

- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

tovar nesmie byť používaný

tovar musí byť nepoškodený

tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

zašlite spolu s dokladom o kúpe

- Tovar, prosíme, posielať doporučene a odporúčame poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

10. Výmena tovaru

V prípade výmeny tovaru bude zákazníkovi účtovaný poplatok za zaslanie ďaľšieho balíka v sume 3,90€.

 

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

12. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, v prípade, že žiadateľ si vyžiada od kupujúceho potvrdenie o prijatí žiadosti. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie prípadného chybného stavu.

Vrámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Podmienky spracovania osobných  údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním. Kupujúci týmto vyslovuje súhlas :

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je  

TRIBO, s.r.o.

Janka Kráľa 45

1.mája 3460

95301 Zlaté Moravce

IČO:44245921

IČ DPH: 2022645449

(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
tel.: +421 37 6422 167

mobil:  +421 905 674 101

servis: +421 904 882 980

e-mail: obchod@tribosport.sk

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme?(platí pre e-shop)

 1. Prihlásenie  na webstránku  www.tribosport.sk.

Osobné údaje: meno a heslo, slúžia na prihlásenie na stránku prevádzkovateľa.

 1. Registrácia a nákup na webstránke www.tribosport.sk.

Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa dodacia, prípadne adresa fakturačná, e- mail, telefón, IČO, DIČ.

 1. Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za objednaný tovar a služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme ?

 1. Žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webového formulára, e-mailu, alebo telefónu

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón

Osobné údaje z objednávky cenovej ponuky, tovaru, alebo služby sú spracúvané po dobu vybavenia tejto objednávky a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 5 rokov.

 1. Odoberanie noviniek (NEWSLETTER)

V prípade, že máte záujem o odber noviniek vypíšte svoj e-mail v okienku odber noviniek na stránke prevádzkovateľa  a odošlite ho. Obchodné novinky Vám budeme posielať až do odvolania Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na obchod@tribosport.sk.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame ?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. 

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame Vaše údaje do doby odvolania Vášho súhlasu. 

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Posielanie osobných údajov tretím osobám

Na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sú osobné údaje poskytované

Sprostredkovateľovi:  Ing. Tatiana Bednárová - EKONSERVIS ZM, s.r.o., IČO: 44 084 731, na účely spracovania účtovníctva, miezd a personalistiky.

Na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení pôsobí TRIBO, s.r.o. ako Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO:31320155, za účelom uzatvárania Zmlúv o spotrebiteľských úveroch.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov
 • právo na doplnenie a opravu

Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás  kontaktovať na e-mailovú adresu obchod@tribosport.sk  a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@tribosport.sk. 

Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry).

Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov  vrátane profilovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, upravuje §21 až §28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

- Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

- Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

- Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

- Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

- Analytické Cookies

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
- prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.